KONWENCJA O PRACY NA MORZU (MLC 2006)

Potwierdzenie zgodności z Konwencją o Pracy na Morzu z 2006 r.

Marlow Navigation Gdynia Ltd. Spółka z o.o. jest agencją zatrudnienia i świadczy usługi rekrutacji i pośrednictwa do pracy na morzu. Spółka działa w zgodzie z zapisami Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 r. i odpowiednimi, polskimi regulacjami prawnymi.

Spółka posiada wszystkie wymagane polskim prawem uprawnienia i certyfikaty.

Następujace zasady stosowane przez Spółkę wymagają szczególnego podkreślenia, jakkolwiek zgodność działań spółki z Konwencją o Pracy na Morzu nie jest do nich tylko ograniczona:

 1. Firma nie zatrudnia marynarzy młodszych niż 18 lat.
 2. Firma traktuje wszystkich marynarzy jak swoich klientów i nie obciąża ich żadnymi kosztami rektrutacyjnymi, jakkolwiek koszty podróży marynarza do biura w związku z procesem aplikacyjnym nie są marynarzaowi refundowane.
 3. Koszty wydania paszportu, książki żeglarskiej i dokumentów STCW właściwych dla stanowiska pozostają kosztem marynarza. Pracodawca może jednak rozważyć refundację tych kosztów.
 4. Firma upewnia się, że armatorzy mają środki i instrumenty dla uniknięcia pozostawienia marynarza w obcym porcie.
 5. Nasi klienci (pracodawcy / armatorzy) w pełni ubezpieczają załogi pływające na ich statkach w klubie P&I od momentu wyjazdu na statek do chwili powrotu. Ubezpieczenie to obejmuje pokrycie trwałych skutków wypadków na statku i śmierci w trakcie zatrudnienia według warunków określonych w marynarskiej umowie o pracę.
 6. Firma oferuje rodzinom marynarzy  porady i pomoc, których rodziny mogą potrzebować (zgodnie z zasadami obowiązujacego prawa i nie wbrew woli marynarza) i gwarantuje, że prośby i informacje rodzin będą marynarzowi przekazane bezpłatnie i bez zwłoki.
 7. Firma nie tworzy list i mechanizmów z zamiarem uniemożliwienia marynarzowi zatrudnienia, do którego podjęcia posiada wystarczające kwalifikacje.
 8. Odpowiednia procedura i formularz skarg (z uwzględnieniem wymaganych danych kontaktowych) są zawsze osiągalne dla marynarza.
 9. Firma zapewnia, że marynarz zawsze będzie mógł przed podpisaniem marynarskiej umowy o pracę przeczytać ją i zapoznać się z jej warunkami.
 10. Firma posiada procedurę składania skarg marynarskich dla skutecznego ich rozpatrywania. Formularz skargi powinien być osiągalny na stronie internetowej firmy i stanowić integralną część potwierdzenia zgodności z wymogami Konwencji o Pracy na Morzu.
 11. Firma informuje marynarza o możliwości dobrowolnych składek na fundusz ubezpieczeń społecznych w Polsce i informuje marynarza przed podpisaniem marynarskiej umowy o pracę o tym, czy jest on ubezpieczony w publicznym systemie opieki społecznej w kraju zatrudnienia.
 12. Marynarz powinien być poinformowany o zatrudnieniu na statkach podnoszących banderę państwa, które nie ratyfikowało Konwencji o Parcy na Morzu i powinien otrzymać informację o potencjalnych problemach z tego faktu wynikających.
 13. Firma zastrzega sobie prawo do zgłoszenia do właściwych, polskich władz przypadków rażącej niekompetencji, czynów karalnych lub poważnego naruszenia dyscypliny pracy. Zgłoszenie takie może być dokonane po wnikliwej analizie sprawy.

Procedura skarg marynarskich

Marlow Poland

Wróć

Marlow Careers

Wypełnij i wyślij swój formularz aplikacyjny, żeby nam zgłosić swoją gotowość do pracy na morzu.

 

Marlow Careers

Marlow Newsletter

Zobacz naszą gazetkę dla marynarzy i pracowników i bądź  na bieżąco z tym co nowego dzieje się w Marlow Navigation.

 

Marlow Newsletter